Forretningsbetingelser

Gennemskuelige betingelser til din fordel
Opret din sagKontakt os
1. GENERELLE BETINGELSER

1.1. Nærværende forretningsbetingelser udgør ”aftalen” mellem kunden og No Risk Inkasso ApS (herefter kaldet NRI) og er gældende for alle sager, som sendes til behandling hos NRI.
1.2 Kunden indestår for at have ret til at indgå aftale med NRI, herunder at være myndig, tegningsberettiget og i besiddelse af fuldmagt.
1.3 Kunden bekræfter, at alle indtastede oplysninger er korrekte ved oprettelse af en sag. NRI påtager sig ikke ansvar for tab som følge af forkert indtastede oplysninger.
1.4 Når aftale om en sag er indgået mellem kunden og NRI, kan den ikke fortrydes af nogen af parterne.
1.5 I tilfælde af kundens misligholdelse af aftalen, kan NRI opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Kunden vil herefter være forpligtet til at udrede, hvad NRI ville have beregnet sig ved skyldners indfrielse af gælden.
1.6 NRI kan afvise at behandle sager, hvis kravet mod skyldner skønnes at være ulovligt eller på anden måde uberettiget som følge af forældelse, passivitet eller lign. NRI er endvidere berettiget til at afvise sager, hvor inddrivelse grundet skyldners forhold synes udsigtsløs.

2. ONLINE-SERVICE

2.1 Sager oprettes gennem NRI’s online-service, hvor status kan følges løbende. Den primære kommunikation mellem kunden og NRI sker via email. NRI påtager sig ikke ansvar for fejl og mangler ved online-systemet, og kan uden varsel suspendere online-systemet, hvis det er behæftet med fejl.

3. KUNDENS FORPLIGTELSER

3.1 Kunden forpligter sig ved sagens oprettelse til at videregive alle oplysninger, der er nødvendige for at NRI kan gennemføre kundens krav mod skyldner.
3.2 Overdragne fordringer skal være forfaldne, og såfremt der til kravet er fremsat indsigelser af skyldneren, skal kunden ved sagens overdragelse gøre NRI opmærksom herpå. Hvis kunden efter overdragelsen bliver bekendt med indsigelser, skal kunden straks informere NRI.
3.3 Fordringer skal ved overdragelsen til NRI være inddelt i hovedstol, renter og rykkergebyrer, og må ikke være pålagt renter og gebyrer i strid med gældende lovgivning.
3.4 Førend inkasso kan indledes, skal Kunden sende inkassovarsel til skyldner i henhold til gældende lovgivning. Er varslet ikke sendt inden sagen overgives til NRI, kan NRI sende inkassovarslet, inden inkassoproceduren påbegyndes.
3.5 Hvis kunden ønsker tilskrivning af procesrenter efter andre satser end rentelovens bestemmelser, kræves dokumentation for indgået aftale herom vedhæftet sagsoprettelsen. Angivelse af anden rentesats på fakturaskrivelse anses ikke for gyldig dokumentation
3.6 Når en sag er overdraget til behandling af NRI, forpligter kunden sig til at lade enhver kontakt med skyldner vedr. kravet ophøre. Såfremt skyldner kontakter kunden, skal kunden henvise til NRI.
3.7 Hvis skyldner foretager hel eller delvis betaling direkte til kunden af en fordring overdraget til NRI, er kunden forpligtet til at overføre betalingen til NRI inden otte dage.

4. RETSLIG INKASSO

4.1 Såfremt den udenretlige inkassoprocedure viser sig resultatløs, kan kunden anmode NRI om at bringe sagen for fogedretten. NRI er berettiget til at afvise sådanne anmodninger, hvis retlig inkasso synes udsigtsløs.
4.2 I inkassosager hvor udenretlig afvikling ikke er mulig, afgiver NRI skriftlige tilbud på fogedretssager i alle sager hvor dette vurderes som værende statistisk lønsomt for kunden. Et sådant tilbud indeholder, at kunden skal afholde omkostning for retsafgiften som går til Domstolens behandling sagerne. Såfremt kunden afviser at acceptere det af NRI tilsendte tilbud, kan NRI tilbyde at afholde alle omkostninger forbundet med fogedsagen mod beregning af en højere procentdel af kravet ved endelig inddrivelse, end hvis kunden havde accepteret det første tilbud. Afviser kunden at acceptere et tilbud som indeholder en egenbetaling på kr. 0,-, er kunden forpligtet til at udrede hvad NRI ville have beregnet sig ved udenretlig inddrivelse af fordringen.
4.3 Fogedsager uden eksisterende fundament hvor hovedstolen overstiger kr. 100.000,- pr. tilsendt opkrævning, samt sager behæftet med indsigelser hvor kravet overstiger kr. 50.000,- pr. tilsendt opkrævning kræver, at retlige tiltag foretages af en advokat. Såfremt forligsmæssige løsninger er mulige kan NRI bistå hermed på basis af en skriftlig aftale. Er kunden derimod nødsaget til at søge advokat afholdes ingen omkostning til NRI.

5. PÅLAGTE OMKOSTNINGER

5.1 Når skyldner indfrier gælden helt eller delvist, modtager NRI alle inkassoomkostninger samt evt. rykkergebyrer pålagt af NRI i forbindelse med den udenretlige inkassoprocedure. Taksterne følger af bekendtgørelse nr. 476 af 24.5. 2016
5.2 Ved retlig inkasso modtager NRI de af retten tilkendte omkostninger i form af indenretligt inkassosalær og mødesalær, der følger af landsretternes vejledende takster.

6. AFREGNING

6.1 Indbetalingerne fordeles i følgende rækkefølge:
1- Pålagte inkassosalærer og inkassoomkostninger (tilfalder NRI)
2- Rykkergebyrer (tilfalder den som har pålagt gebyret)
3- Pålagte morarenter og øvrige renter (tilfalder Kunden)
4- Udlæg til tredjemand (tilfalder Kunden)
5- Hovedstol (tilfalder Kunden).
6.2 Indbetalte fordringer afregnes senest førstkommende hverdag efter indbetalingen ved indbetaling til Kundens konto.
6.3 NRI fremsender på opfordring en opgørelse af sagen når sagen afsluttes.
6.4 Hvis kunden er et selskab, og det ophører som følge af konkurs, tvangsopløsning eller andet før endelig inddrivelse er sket, tilfalder den resterende fordring NRI.
6.5 Hvis kunden ønsker betalinger overført til en udenlandsk konto, så er denne pligtig til at afholde alle omkostninger forbundet med overførslen.

7. FORTROLIGHED

7.1 NRI behandler oplysninger de modtager fra Kunden fortroligt i enhver henseende. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter aftalens ophør.

8. ANSVAR

8.1 NRI er autoriseret til at drive inkassovirksomhed i medfør af lov om inkassovirksomhed. NRI har endvidere stillet sikkerhed for pengekrav.
8.2 NRI forpligter sig til at håndtere Kundens fordringer i overensstemmelse med lov om inkassovirksomhed.
8.3 NRI er ikke ansvarlig for tab forårsaget af NRI underleverandør eller samarbejdspartner, medmindre NRI har udvist grov uagtsomhed ved valget af underleverandør eller samarbejdspartner.